Photograph
Gekko, Ankarana Reserve, Madagascar
© M. Simons