Photograph
Northern Sportive lemur (lepilemur), Ankarana Reserve, Madagascar
© M. Simons