Photograph
Woolly lemur, Ranomafana NP, Madagascar
© M. Simons