Photograph
Les Trois Bais (Sakalava), Madagascar
© M. Simons