Photograph
Sanford's Brown lemur, Ankarana Reserve, Madagascar
© M. Simons