Photograph
Crowned lemur, Ankarana Reserve, Madagascar
© M. Simons